Phần mềm tính sơn

Phần mềm tính sơn

Bước 1: Nhập thông số ngôi nhà

Thông số ngôi nhà

Tùy chọn sơn phía ngoài

Bước 2: Chọn dòng sản phẩm

Kết quả tính

Nhập các thông số để xem kết quả.